‚Äč

What is 'ano ang mga sangkap ng mga tula' in English?

Answer

'Ano ang mga sangkap ng mga tula' in English is 'what elements
source: www.chacha.com
Q&A Related to "What is 'ano ang mga sangkap ng mga tula' in..."
The English translation of Tagalog words
http://www.chacha.com/question/what-is-'ano-ano-an...
The Filipino phrase "ano ang mga tungkulin ng wika" literally
http://www.chacha.com/question/what-is-'ano-ang-mg...
Explore this Topic
The Filipino phrase "ano ang mga tungkulin ng wika" literally tran. ...
A global map includes all the continents on earth, including Antarctica. Ang global na mapa ay kasama ang lahat ng mga kontinente sa lupa, kabilang ang Antarctica ...
A global map includes all the continents on earth, including Antarctica. Ang global na mapa ay kasama ang lahat ng mga kontinente sa lupa, kabilang ang Antarctica ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media