‚Äč

What are the 'Gampanin ng wika ayon kay' Gordon Wells?

Answer

para malaman ng isang bansa kung saan o aling bansa siya nangaling.
Q&A Related to "What are the 'Gampanin ng wika ayon kay' Gordon..."
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media