‚Äč

Ano ang pinagkaiba ng mapa sa globo - What distinguishes the global map?

Answer

A global map includes all the continents on earth, including Antarctica. Ang global na mapa ay kasama ang lahat ng mga kontinente sa lupa, kabilang ang Antarctica.
Q&A Related to "Ano ang pinagkaiba ng mapa sa globo - What distinguishes..."
Explore this Topic
A global map includes all the continents on earth, including Antarctica. Ang global na mapa ay kasama ang lahat ng mga kontinente sa lupa, kabilang ang Antarctica ...
A global map includes all the continents on earth, including Antarctica. Ang global na mapa ay kasama ang lahat ng mga kontinente sa lupa, kabilang ang Antarctica ...
A global map includes all the continents on earth, including Antarctica. Ang global na mapa ay kasama ang lahat ng mga kontinente sa lupa, kabilang ang Antarctica ...
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media