What the mga binubuo of ponemang segmental and ponemang suffrage segmental?

Answer

Ponolohya ay ang pag-aaral o pag-uuri-uri sa iba't-ibang makahulugang tunog na ginagamit sa pagsasalita, pagsasama ng mga tunog o ponema. Ponemang Segmental ang mga tunay na tunog at ang bawat tunog ay kinakatawan ng isang titik sa ating alpabeto. 
Q&A Related to "What the mga binubuo of ponemang segmental and..."
Similar Questions
About -  Privacy -  Your Cookie Choices  -  Careers -  About P.G. Wodehouse -  Articles -  Help -  Feedback © 2014 IAC Search & Media